1. Konzert
Nemo Blechbläser-Quintett

 

Nemo Blechbläser-Quintett

So/Di, 5. Sept./sept. 2021, 11.00h, Burgplatz / Place du Bourg *
Bei schlechter Witterung  Wyttenbachsaal / en cas de mauvais temps,salle Wyttenbach

Nemo Blechbläser-Quintett

Varianterreicher Blechbläsersound / un son  de cuivres très varié